Osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przyznawany jest na takich samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 10 dni.   

Urlop wypoczynkowy a staż pracy
Urlop wypoczynkowy, zgodnie art. 154 §1 KP, określa się na podstawie lat pracy. Osobie, która przepracowała mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku, natomiast osobie z większym stażem (>10 lat) przysługuje 26 dni.  

Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności maja prawo do dodatkowych dni urlopowych (10 dni). Dodatkowy urlop przysługuje po przepracowaniu pierwszego roku (po uzyskaniu orzeczenia).  

WAŻNE!! 
Regulacje te pochodzą z Kodeksu Pracy, dlatego też dotyczą zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do stażu pracy wlicza się okres nauki, na podstawie dokumentu ukończenia:

– zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata
– średnia szkoła zawodowa – 5 lat
– średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
– szkoła policealna – 6 lat
– szkoła wyższa – 8 lat.

Skip to content