hipoterapia_tasmanbysod

Hipoterapia – to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Terapia z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby z niepełnosprawnością psychoruchową, sensoryczną i umysłową.
Moc terapeutyczna konia tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu. Jazda na koniu to nieustanne ćwiczenie równowagi. Sposób, w jaki koń się porusza, uaktywnia poszczególne partie mięśni jeźdźca. Ruchy ciała człowieka siedzącego na idącym wolno koniu są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Barki, kręgosłup, miednica poruszają się jak podczas chodu.

Dzięki hipoterapii następuje zmniejszenie zaburzeń równowagi, zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się, poprawa koordynacji wzrokowo- -ruchowej oraz orientacji przestrzennej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

Można wyróżnić kilka form hipoterapii.
Terapia ruchem konia – polega na biernym poddawaniu pacjenta ruchom konia.

Fizjoterapia na koniu – jest to gimnastyka lecznicza na koniu, polega na wykonywaniu przez pacjenta ćwiczeń na koniu.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – wskazana dla osób z problemami emocjonalnymi, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Terapia odbywa się zgodnie z zaleceniami psychologa, psychoterapeuty. Obejmuje zajęcia zarówno na koniu jak i przy koniu.

Terapia kontaktem z koniem – najważniejsza w tej formie terapii jest więź emocjonalna pacjenta z koniem. Stosowana jest głównie u osób z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, a także w przypadku występowania przeciwwskazań do jazdy konnej.

Działanie hipoterapii.
Hipoterapia koryguje postawę ciała, reguluje napięcie mięśniowe, działa motywacyjne, doskonali równowagę i koordynację oraz orientację w przestrzeni i schemat własnego ciała, poczucie rytmu, stymuluje i normalizuje czucie powierzchniowe, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne, rozwija pozytywne kontakty społeczne, pobudza zmysły, wzmacnia odporność, zwiększa wydolność organizmu, kształtuje poczucie własnej odrębności, zwiększa możliwości koncentracji uwagi, rozwija samodzielność, zwiększa możliwości lokomocyjne.

Dla kogo wskazana jest hipoterapia?

Dla osób z problemami neurologicznymi:
• po przebytej chorobie Heinego-Medina,
• po przepuklinie oponowo-rdzeniowej,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• stwardnienie rozsiane,
• choroba Parkinsona,
• neuropatie.

Dla osób z problemami ortopedycznymi:
• wrodzone ubytki kończyn lub amputacje,
• skoliozy,
• koślawość bioder i kolan,
• kręcz karku i inne.

Dla osób z problemami natury psychicznej i społecznej:
• autyzm,
• zespół Downa,
• upośledzenie umysłowe,
• nerwice,
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• zaburzenia zachowania,
• trudności szkolne wynikające z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Celem terapii z koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Źródło: Wikipedia, Poradnik Zdrowie

Skip to content