Komu przysługuje renta rodzinna?

Opublikowane przez Redakcja TASMAN w dniu

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG

Komu przysługuje renta rodzinna?

Każdy z nas jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Jednakże, warto również znać swoje przywileje. W dzisiejszym artykule opiszę komu należy się renta rodzinna.

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy spełnić określone warunki. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci:

– miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej,

– prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do tych świadczeń, to wystarczy, że spełniała warunki do ich przyznania.

Do renty rodzinnej uprawniona jest również rodzina osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takiej sytuacji uznaje się, że spełniła warunki konieczne do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku jednej osoby renta wypłacana jest w wysokości 85 proc. świadczenia, jakie pobierał zmarły. Jeśli są to dwie osoby, to 90 proc. świadczenia, a przy trzech osobach – 95 proc. świadczenia. Wówczas renta jest proporcjonalnie dzielona pomiędzy te osoby.

Kto otrzyma rentę

Ustawa wyraźnie też wskazuje, którzy członkowie rodziny zmarłego mogą liczyć na rentę. To przede wszystkim:

– dzieci własne, dzieci małżonka albo dzieci przysposobione do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole, wtedy to prawo przysługuje do ukończenia 25 roku życia, przy czym jeśli 25 lat kończy na ostatnim roku nauki, to okres pobierania renty rodzinnej wydłuża się do zakończenia nauki. Bez względu na obecny wiek, jeżeli zostały całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie wskazanym powyżej.

– małżonek (wdowa lub wdowiec), w chwili śmierci męża/żony, wdowa lub wdowiec musi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy. W przypadku niespełnienia tego warunku, wdowa/wdowiec musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty, które nie ukończyły 16 lat.

Prawo do renty rodzinnej nabędzie również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób w/wym.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje również małżonce i małżonkowi rozwiedzionemu, o ile ma ustalone prawo do alimentów określone w wyroku sądu lub w ugodzie sądowej,

– rodzice.

Czy osoba uprawniona do renty może podjąć zatrudnienie?

Tak, jeśli wysokość zarobków nie przekroczy 70 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia, świadczenie nie zostanie pomniejszone. W przypadku zarobków wyższych niż 70 proc., ale nie wyższych niż 130 proc., renta rodzinna dla jednej osoby ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dana osoba zarabia więcej niż 130 proc. średniego wynagrodzenia, renta ulega zawieszeniu.

Wniosek można złożyć w każdym oddziale ZUS.

Katarzyna Kozioł


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *